AKO JE REALIZOVANÁ INTEGRÁCIA NA SLOVENSKU?

ADRA Slovensko začala v partnerstve s občianskym združením Marginal od decembra 2016 realizovať integračný projekt pod názvom „STEP 3“.

Hlavným cieľom projektu STEP 3 je integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR (azylu alebo doplnkovej ochrany), t.j. ich začlenenie sa do spoločnosti tak, aby si udržali vlastnú kultúru, zároveň sa prispôsobili kultúre prijímacej krajiny s cieľom vyhnúť sa ich asimilácii, separácii a marginalizácii s ohľadom na ich individualitu a mieru zraniteľnosti. Obdobie trvania projektu je trojročné, čo je výrazná pozitívna zmena, pretože minulé projektové obdobia trvali približne po dobu jedného roka, čo znamenalo neistotu pre mimovládne organizácie, ktoré sa menili, taktiež neistotu pre klientov samých a v kontinuite poskytovaných služieb.

Slovenská republika zatiaľ nemá ucelený Štátny integračný program ako systémové riešenie integrácie osôb s udelenou medzinárodnou ochranou, hoci tak bolo nariadené Uznesením vlády SR č. 568 z 21. októbra 2015. Integráciu osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na Slovensku zabezpečujú mimovládne organizácie prostredníctvom projektov, ktoré sú spolufinancované EÚ z „Fondu pre azyl, migráciu a integráciu (AMIF)“ (75 % z celej sumy pokrytia nákladov za projekt), „Fondy pre oblasť vnútorných záležitostí“ a čiastočne zo štátneho rozpočtu (25 % z celej sumy pokrytia nákladov za projekt). Vecným garantom projektov je Ministerstvo vnútra, migračný úrad, avšak celý výkon integrácie je v rukách a na pleciach mimovládnych organizácií.

 

 

 

„Hlavným cieľom projektu STEP 3 je integrácia osôb s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR (azylu alebo doplnkovej ochrany)“

Prostredníctvom projektu STEP 3 poskytujeme osobám s udelenou medzinárodnou ochranou na území SR, teda našim klientom takmer komplexné služby - sociálne, psychologické, právne poradenstvo a materiálnu a finančnú pomoc za účelom čo najľahšej integrácie do majoritnej spoločnosti.

Ľudia, ktorým v rámci projektu STEP 3 pomáhame, boli nútení opustiť svoje domovy z rôznych závažných príčin ako je  prenasledovanie z politických, národnostných či náboženských dôvodov alebo vojenský konflikt. Pochádzajú z tretích krajín ako Afganistan, Sýria, Irak, Ukrajina, Líbya, či Irán, Somálsko, Eritrea a iné. Prichádzajú na Slovensko väčšinou iba s tým, čo majú  oblečené na sebe, aby začali nový život úplne od začiatku, bez zázemia, ktoré väčšina z nás má. Po príchode na Slovensko  a požiadaní o azyl sú umiestnení  v zariadeniach MV SR  a to najskôr  v Záchytnom tábore v Humennom, následne po ukončení karantény sú premiestnení do Pobytového tábora v Rohovciach alebo Opatovskej Novej Vsi. Po získaní medzinárodnej ochrany na území Slovenskej republiky vo forme azylu alebo doplnkovej ochrany sú tieto osoby umiestnené do integračného projektu STEP 3.

Azyl sa udeľuje na dobu neurčitú a znamená pre osobu s udeleným azylom trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Doplnková ochrana sa poskytuje na obdobie jedného roka s možnosťou opätovného predĺženia na dva roky a znamená prechodný pobyt na území Slovenskej republiky, čo neustále spôsobuje komplikácie v integrácii a neistotu požívateľov doplnkovej ochrany. Legislatíva týmto osobám umožňuje po piatich rokov pobytu v SR požiadať o dlhodobý pobyt , čo je druh trvalého pobytu.

Klientom projektu STEP 3 poskytujeme intenzívnu sociálnu pomoc a asistenciu najmä na začiatku procesu integrácie ako pomoc pri hľadaní ubytovania, vybavovaní dokumentov, zabezpečením prístupu k zdravotnej starostlivosti, sprevádzaním na rôznych úradoch a inštitúciách, objasňovaním obsahu dokumentov, u maloletých pri zabezpečení prístupu k vzdelaniu. Vzhľadom na neexistenciu štátneho integračného programu nie je vyriešená ani problematika bývania, ktorá je pomerne problematická. Jednotlivci sú spravidla ubytovávaní na ubytovniach a rodiny s deťmi v súkromných bytoch s komerčným nájomným.

 

 

 

 

„Ľudia, ktorým v rámci projektu STEP 3 pomáhame, boli nútení opustiť svoje domovy z rôznych závažných príčin ako je  prenasledovanie z politických, národnostných či náboženských dôvodov alebo vojenský konflikt.“

V rámci projektu STEP 3 je klientom po určitú dobu poskytovaná pravidelná finančná podpora na zabezpečenie si základných potrieb, najmä na bývanie a stravu. Výška finančnej podpory je 300 eur mesačne, po dobu 6 mesiacov pre samostatnú osobu, pričom zraniteľné prípady posudzujeme individuálne. Vyplácanie finančnej podpory je podmienené aktívnym participovaním na integračnom procese a dodržiavaním pravidiel, zadefinovaných v integračnej zmluve, ktorú s klientami podpisujeme. Pre klientov, ktorým je poskytovaná z projektov aj finančná podpora, sú povinné kurzy slovenského jazyka a tiež pracovné poradenstvo. Je potrebné, aby sa klienti v období 6 mesiacov naučili dostatočne po slovensky, čo je základným predpokladom pre získanie práce.

Terénni sociálni pracovníci pomáhajú klientom ďalej pri hľadaní vhodnej práce,  rekvalifikačných kurzov za účelom doplnenia si vzdelania, uznaním vzdelania z krajiny pôvodu a taktiež v iných oblastiach integrácie a každodenných problémoch života. Naši klienti pochádzajú z rôznych kultúr, preto je na začiatku procesu integrácie veľmi potrebnou súčasťou práce s klientmi sociokultúrna orientácia, ktorá napomáha vzájomnému pochopeniu hodnôt, tradícií, kultúrnych odlišností.

Právne služby sú poskytované právnym poradcom a zahŕňajú všeobecné právne poradenstvo vo forme objasnenia rôznych právnych dokumentov a rozhodnutí úradov a súdov, objasnenia jednotlivých právnych predpisov, právnej asistencie pri písaní rôznych právnych podaní, zmlúv, žiadostí a právne zastúpenie najmä v konaní pred MV SR, migračný úrad a súdmi Slovenskej republiky.

Životná situácia našich klientov,  ich  minulosť, traumy, ktoré si prežili,  sú veľmi stresujúce a táto záťaž je často za hranicou únosnosti, čo má za následok rôzne psychické problémy. Veľa z  nich prežíva  strach, smútok, hnev, nechuť, vnútorný odpor  a napätie bez ohľadu na pohlavie, vek, krajinu pôvodu, kultúru, sociálnu vrstvu. Z uvedených dôvodov v rámci projektu poskytujeme psychologické služby,  jednak preventívne a na druhej strane intervenčne pri konkrétnych psychických ťažkostiach.

V ADRA tíme integračného projektu STEP 3 pôsobia 2 terénne sociálne pracovníčky, regionálna koordinátorka, právna poradkyňa,  psychológ a 3 kultúrni mediátori na čiastočný pracovný úväzok. Kultúrni mediátori, ktorí pracujú v projekte STEP 3  sú cudzinci, ktorí si sami prešli úspešným procesom integrácie na Slovensku, pôsobia ako asistenti terénnych sociálnych pracovníkov, pomáhajú s tlmočením do jazyka arabského a perského. Zároveň kultúrni mediátori vedia byť nápomocní klientom aj na základe svojej vlastnej skúsenosti utečencov s  procesom integrácie na Slovensku. 

Počet terénnych sociálnych pracovníkov je však veľmi nedostačujúci vzhľadom na široký záber sociálnej práce a zraniteľnosť cieľovej skupiny, ktorá z roka na rok narastá. Veľkú časť  našich klientov tvoria rodiny s deťmi, resp. osamelé matky s deťmi. V súčasnej dobe sa v rámci projektu STEP 3 v Bratislave a na západnom Slovensku aktívne venujeme približne 90 klientom, z toho je 13 rodín a 23 maloletých detí. Okrem intenzívnej práce s klientmi v úvode  integračného procesu, v rámci integračného projektu je náš tím  dispozícii aj osobám s medzinárodnou ochranou, ktorí žijú na Slovensku už dlhšie, napr. poskytnutím právneho poradenstva alebo aj sociálnej asistencie či iného poradenstva.

              

Silvia Hamerlíková (regionálna koordinátorka projektu STEP 3), ADRA Slovensko, www.adra.sk

               

               

 

Azyl sa udeľuje na dobu neurčitú a znamená pre osobu s udeleným azylom trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.“

 

 

 

 

Doplnková ochrana sa poskytuje na obdobie jedného roka s možnosťou opätovného predĺženia na dva roky a znamená prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.“