Arrow
Arrow
Slider

Utečenec je podľa Dohovoru o právnom postavení utečencov človek, ktorý uteká zo svojej krajiny z dôvodu, že je  prenasledovaný z rasových, náboženských a národnostných dôvodov alebo z dôvodu príslušnosti k určitej sociálnej skupine alebo zastávania určitých politických názorov a preto sa do nej nemôže vrátiť.

Kto je utečenec na Slovensku?

Utečenec, ktorý požiada o udelenie medzinárodnej ochrany na Slovensku, tým vstupuje do azylového konania, ktoré trvá niekoľko mesiacov. Najskôr je umiestnený v záchytnom tábore po dobu maximálne 30 dní  a potom je presunutý do pobytového tábora, kde čaká na rozhodnutie o priznaní alebo nepriznaní azylu. Po tom ako prejde procesom azylového konania a je mu udelená forma medzinárodnej ochrany, je prepustený z pobytového tábora a stáva sa súčasťou integračného procesu. V tom momente stráca status žiadateľa o azyl a stáva sa osobou s udeleným azylom alebo poskytnutou doplnkovou ochranou, v závislosti od rozhodnutia Migračného úradu Ministerstva vnútra. Je dôležité uvedomiť si tento rozdiel a korektne používať a rozlišovať pojem utečenec a človek s udelenou medzinárodnou ochranou, teda napr. azylant.

„Človek sa bojí len toho, čo nepozná.“

Belinskij Vissarion Grigorievič

Stránka poskytuje informácie o utečencoch a ľuďoch, ktorým bola poskytnutá medzinárodná ochrana na Slovensku priamo od odborníkov a ľudí, ktorí s nimi pracujú.

Predtým, než človeka odsúdime, dajme mu priestor na vyjadrenie. Stránka ponúka príspevky od organizácií a iniciatív, ktoré priamo pracujú s ľuďmi, ktorým bola udelená medzinárodná ochrana na území Slovenskej republiky. Približuje proces integrácie a tiež dáva priestor pre vyjadrenie sa samotným ľuďom, ktorým bol udelený status azylanta alebo doplnkovej ochrany, aby priblížili, ako sa im na Slovensku žije, s akými problémami sa stretávajú alebo naopak, čo pozitívne si zatiaľ od nás odniesli. 

Počet udelených azylov na Slovensku*

rok 2014
rok 2015
rok 2016
rok 2017**

*zdroj: http://www.minv.sk/?statistiky-20
**ku dňu 26.6.2017